Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις υπουργικές αποφάσεις και τις μεταγενέστερες εκδόσεις αυτών.

Μυκητοκτόνο µε προστατευτική δράση κατά διαφόρων µυκητολογικών ασθενειών.

Περιγραφή

Κατηγορία και τρόπος δράσης του προϊόντος: Μυκητοκτόνο µε προστατευτική δράση κατά διαφόρων µυκητολογικών ασθενειών. Το Mancozeb δρα εµποδίζοντας τον κυτταρικό µεταβολισµό των µυκήτων σε πολλαπλά σηµεία

Εγγυημένη Σύνθεση: Mancozeb 80% β/β   Βοηθητικές Ουσίες 5,88% β/β

Μορφή Σκευάσματος: Βρέξιµη σκόνη (WP)

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφ.: 60290/ 06.09.2010

Χημική Ομάδα: διθειοκαρβαμιδικά

Συσκευασίες: 1kg, 10kg, 25kg, 500g

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασµα παραµένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ηµεροµηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόµενο ξηρό χώρο προστατευόµενο από ακραίες θερµοκρασίες και το άµεσο ηλιακό φως.

Φάσμα Δράσης
Πεδίο Εφαρμογής Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και χρόνος εφαρμογής Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
γρ./ στρέμμα (max) γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα

Μηλοειδή

-Μηλιά

-Αχλαδιά

Φουζικλάδιο

(Venturia inaequalis,

Venturia pyrina)

200

150-200

50-100

Εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων.

 

Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται σε εναλλαγή με άλλα μυκητοκτόνα. Το μεγαλύτερο μεσοδιάστημα αφορά στο συνδυασμό του AGRIZEB με σκευάσματα που περιέχουν myclobutanil ή fenbuconazole ενώ το μικρότερο στις απλές εφαρμογές. Μεταξύ διαδοχικών εφαρμογών του AGRIZEB πρέπει να μεσολαβεί διάστημα 14 ημερών.

Αμπέλι

(επιτραπέζιες   και  οινοποιήσιμες ποικιλίες)

Περονόσπορος

(Plasmopara viticola)

200

200

20-100

Ψεκασμοί φυλλώματος

Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται.

Καρότο

Αλτεναρίωση

(Alternaria dauci)

200

200

100

Εφαρμόζεται από το στάδιο του φυταρίου με ψεκασμούς που συνεχίζονται.

Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται.

Κρεμμύδια

Ασκαλώνια

(εσαλότ)

(Υπαίθρου)

Σκωρίαση

(Puccinia allii)

250

200-250

80-100

Ψεκασμοί φυλλώματος από το 2ο φύλλο κι έπειτα.

Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται.

Τομάτα

Μελιτζάνα

(Υπαίθρου)

Περονόσπορος

(Phytophthora

infestans)

 

Αλτεναρίωση

(Alternaria solani)

200

200

50-100

Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας από το στάδιο του 3ου πραγματικού φύλλου κι έπειτα. Συνιστάται να γίνεται καλό λούσιμο του φυλλώματος. Μεσοδιαστήματα ψεκασμών ανάλογα με την πίεση της προσβολής. Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος το φύλλωμα πρέπει να είναι στεγνό μετά από άρδευση ή βροχή.

Μέχρι 5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται.

Πιπεριά

(Υπαίθρου)

Αλτεναρίωση

(Alternaria solani)

200

200

50-100

Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας από το στάδιο του 3ου πραγματικού

φύλλου κι έπειτα. Συνιστάται να γίνεται καλό λούσιμο του φυλλώματος. Μεσοδιαστήματα ανάλογα με την πίεση της προσβολής. Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος το φύλλωμα πρέπει να είναι στεγνό μετά από άρδευση ή βροχή.

Μέχρι 5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται.

Κολοκυνθοειδή:           

-Κολοκυθάκι

-Κολοκύθα   

-Πεπόνι

(Υπαίθρου)

Περονόσπορος (Pseudoperonospora cubensis)

200

200

100

Ψεκασμοί φυλλώματος από το στάδιο του 5ου φύλλου κι έπειτα.

Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται.

Μαρούλι (Υπαίθρoυ)

Περονόσπορος

(Bremia lactucae)

200

200

50-100

Οι εφαρμογές ξεκινούν από το στάδιο των φυταρίων (BBCH 12) και συνεχίζονται.

Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται.

Πατάτα

Περονόσπορος

(Phytophthora infestans)

 

Αλτερναρίωση (Alternaria solani)

200

-

20-80

Ψεκασμοί φυλλώματος με καλό λούσιμο των φυτών. Εφαρμόστε το προστατευτικά από το φύτρωμά τους κι έπειτα. Μεσοδιαστήματα εφαρμογών ανάλογα με την πίεση της ασθένειας. Αφήστε το φύλλωμα να στεγνώσει μετά από βροχή ή άρδευση πριν εφαρμόσετε το σκεύασμα.

 

Μέχρι 8 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται.

Παρατηρήσεις:

1. Το AGRIZEB είναι ένα προστατευτικό μυκητοκτόνο. Η πρώτη εφαρμογή είναι καλό να γίνεται αμέσως πριν την προβλεπόμενη εμφάνιση της ασθένειας. Οι εφαρμογές επαναλαμβάνονται σύμφωνα με τα συνιστώμενα μεσοδιαστήματα ψεκασμών για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο απαιτείται προστασία.

2. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο της έντασης της προσβολής.

3. Να μη χρησιμοποιούνται ως τροφή τα αμπελόφυλλα σε περίπτωση χρήσης του AGRIZEB 80 WP.

 

Η χρήση στο σκόρδο (υπαίθρου) θα χορηγηθεί όταν και εάν καθοριστούν στον κανονισμό 396/2005 MRLs σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή.

Σκόρδο

(Υπαίθρου)

Σκωρίαση

(Puccinia allii)

250

200- 250

80-100

Ψεκασμοί φυλλώματος από το 2ο φύλλο κι έπειτα.

Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται.

 

Εικονογράμματα κινδύνου

   

   GHS07       GHS09      GHS08

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Περιέχει mancozeb. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.  

PHI

 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ PHI (σε ημερες)
Μηλοειδή: Μηλιά - Αχλαδιά 28
Αμπέλι (Επιτραπέζιες και
οινοποιήσιμες ποικιλίες)
28
Καρότο 30
Κρεμμύδια, Ασκαλώνια
(Εσαλότ), (Yπαίθρου)
28
Τομάτα, Μελιτζάνα (Yπαίθρου) 3
Πιπεριά (Yπαίθρου)   3
Κολοκυνθοειδή: Κολοκυθάκι,
Κολοκύθα, Πεπόνι (Yπαίθρου)
3
Μαρούλι (Yπαίθρου) 28
Πατάτα
7