Φυτορρυθμιστικές Ουσίες

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις υπουργικές αποφάσεις και τις μεταγενέστερες εκδόσεις αυτών.

Ρυθμιστής ανάπτυξης που παρεμποδίζει την βλάστηση των προϊόντων κατά την αποθήκευση.

Περιγραφή

Κατηγορία και τρόπος δράσης του προϊόντος: Ρυθμιστής ανάπτυξης που παρεμποδίζει την βλάστηση των προϊόντων κατά την αποθήκευση.

Εγγυημένη Σύνθεση: Δραστική ουσία: maleic hydrazide 60 % β/β (υπό μορφή άλατος καλίου 80,4 % β/β) Βοηθητικές ουσίες : 39,4 % β/β

Μορφή Σκευάσματος: Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφ.: 8199/ 8.6.2011

Χημική Ομάδα: Πυριδαζίνες

Συσκευασίες: 1KG

Συνθήκες αποθήκευσης: Tο σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

Φάσμα Δράσης
Πεδίο Εφαρμογής Στόχος Δόσεις εφαρμογής Τρόπος και χρόνος εφαρμογής Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
γραμ./ στρέμμα Όγκος ψεκ. Υγρού, λίτρα / στρέμμα

Καρότο

Παρεμποδίζει την αναβλάστηση του καρότου κατά την διατήρηση του στο χωράφι

500

30-60
 

 

Ψεκασμός όταν το 5 – 25% του φυλλώματος έχει κιτρινίσει.

1

Σκόρδα

Παρεμποδίζει την βλάστηση κατά την αποθήκευση

400

30-60

Ψεκασμός φυλλώματος πριν τη συγκομιδή (έως 14 μέρες πρίν) όταν οι κορυφές είναι ακόμα πράσινες

1

Κρεμμύδι

Παρεμποδίζει την βλάστηση κατά την αποθήκευση

400

30-60

Ψεκασμός φυλλώματος πριν τη συγκομιδή (έως 14 μέρες πρίν) όταν οι κορυφές είναι ακόμα πράσινες

1

Πατάτα

Παρεμποδίζει την βλάστηση κατά την αποθήκευση

500

30-60

Ψεκασμός πριν τη συγκομιδή (έως 21 μέρες πρίν) και όταν το 80% των κονδύλων έχουν διάμετρο άνω των 25 χιλιοστών

1

Εικονογράμματα κινδύνου

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

PHI
Καλλιέργεια PHI ( σε ημέρες)
Καρότο 80
Σκόρδα 14
Κρεμμύδι 14
Πατάτα 21