Όροι Χρήσης

Κατά την είσοδο και τη χρήση αυτού του Ιστοτόπου, θεωρείται ότι έχετε διαβάσει και αποδεχθεί τους παρόντες Όρους Χρήσης. Αν δεν αποδέχεστε τους παρόντες Όρους Χρήσης ή κάποιο μέρος αυτών, μην χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο. Η Arysta LifeScience Limited (καλούμενη στο εξής «Arysta») δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, τους παρόντες όρους χρήσης και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτής, οι δε χρήστες αυτού του Ιστοτόπου (ή οποιουδήποτε άλλου Ιστοτόπου της Arysta) οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακουλουθούν να κάνουν χρήση του Ιστοτόπου θα τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις. Θα επισημαίνουμε τις όποιες τροποποιήσεις γίνονται στους Όρους Χρήσης, αλλά συνιστούμε να ελέγχετε συχνά τους Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με κάποια αλλαγή στους Όρους Χρήσης, πρέπει να διακόψετε άμεσα τη χρήση των Ιστοτόπων της Arysta.

1. Ακρίβεια περιεχομένου

Η Arysta καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίζει ότι το περιεχόμενο του Ιστοτόπου είναι ακριβές και ενημερωμένο, αλλά η Arysta δεν παρέχει καμία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή ή άλλη) για την αξιοπιστία, ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο. Η Arysta διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια να αφαιρέσει υλικό από τον Ιστότοπό της χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τη χρήση ή την αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων προϊόντων, εάν και βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα, πρέπει να θεωρούνται γενικής φύσης. Σε περίπτωση αμφιβολίας, διαβάστε τις ετικέτες και αναζητήστε επαγγελματική βοήθεια. Η απόφασή σας να βασιστείτε στις παρεχόμενες πληροφορίες λαμβάνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και (με την επιφύλαξη των σχετικών νόμων) η Arysta δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τα αποτελέσματα.

2. Πνευματική Ιδιοκτησία

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι όλα τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο περιεχόμενο του Ιστοτόπου, στο λογισμικό και σε όλο τον κωδικό HTML και τυχόν άλλους κωδικούς που περιέχονται στον Ιστότοπο ανήκουν αποκλειστικά στην Arysta ή/και στους δικαιοπαρόχους αυτής και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα παραμένουν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Απαγορεύεται στους χρήστες να προβούν σε οποιαδήποτε τροποποίηση, αντιγραφή, διανομή, μετάδοση, παρουσίαση, αναδιανομή, αναπαραγωγή, δημοσίευση, αδειοδότηση, εμπορική εκμετάλλευση, δημιουργία παράγωγων έργων, μεταφορά ή πώληση ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, οποιουδήποτε υλικού που παρουσιάζεται από καιρού εις καιρόν στον Ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια από την Arysta. Ο Ιστότοπος και τα περιεχόμενα αυτού αποτελούν υλικό πνευματικής ιδιοκτησίας, τα δικαιώματα επί των οποίων ανήκουν στην Arysta, εκτός εάν αναφέρεται άλλως. Χωρίς περιορισμό των παραπάνω, απαγορεύεται ρητώς η αντιγραφή των προαναφερόμενων υλικών σε άλλο διακομιστή ή τοποθεσία με σκοπό τη δημοσίευση, αναπαραγωγή ή διανομή αυτών. Σε γενικές γραμμές, τα εμπορικά σήματα που υπάρχουν στον Ιστότοπο είτε ανήκουν στην Arysta, είτε η Arysta έχει λάβει άδεια από τον ιδιοκτήτη του εμπορικού σήματος για περιορισμένη χρήση του εμπορικού σήματος στον Ιστότοπο. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα τρίτων παραμένουν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Εάν θέλετε να λάβετε άδεια να χρησιμοποιήσετε τα εμπορικά σήματα ή άλλο υλικό που παρουσιάζεται στον Ιστότοπο από καιρού εις καιρόν, παρακαλούμε contact us. Η Arysta δεν θα φέρει ευθύνη για την απόκτηση περαιτέρω εξουσιοδοτήσεων που απαιτούνται για τη χρήση από τρίτους των εμπορικών σημάτων που δεν ανήκουν στην Arysta ή για τα οποία δεν έχει λάβει άδεια για την εν λόγω χρήση.

3. Απαγόρευση εμπορικής χρήσης των περιεχομένων του Ιστοτόπου

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το υλικό που παρουσιάζεται από καιρού εις καιρόν στον Ιστότοπο, μόνο κατόπιν ρητής άδειας της Arysta ή των δικαιοπαρόχων και εταίρων της. Ο Ιστότοπος αυτός προορίζεται να την παροχή πληροφοριών που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις της Arysta και έχει σχεδιαστεί μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν αυτόν τον Ιστότοπο ή οποιοδήποτε υλικό που παρουσιάζεται στον Ιστότοπο από καιρού εις καιρόν για να προωθήσουν οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, όπως (ενδεικτικά) διαφήμιση, προώθηση και παραγωγή δραστηριοτήτων σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο.

4. Σύνδεσμοι

Από καιρού εις καιρόν, η Arysta δύναται να ενσωματώνει συνδέσμους στον παρόντα Ιστότοπο, οι οποίοι παραπέμπουν σε άλλους Ιστοτόπους ή πηγές που βρίσκονται υπό τη διαχείριση άλλων εκτός από την Arysta. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνση των χρηστών και η Arysta δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα τέτοιων εξωτερικών Ιστοτόπων ή πηγών, δεν προσυπογράφει ή αποδέχεται ευθύνη για το περιεχόμενο τέτοιων εξωτερικών Ιστοτόπων ή πηγών, και δεν ευθύνεται ούτε ασκεί έλεγχο στην πολιτική ιδιωτικού απορρήτου (εάν υπάρχει) των χειριστών εξωτερικών Ιστοτόπων. Η Arysta δεν ευθύνεται επίσης για σφάλματα, ή κακή λειτουργία των εξωτερικών αυτών ιστοτόπων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προιόντων. Σας συμβουλεύουμε να εξετάζετε τους όρους χρήσης και τις πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου αυτών των εξωτερικών Ιστοτόπων πριν την είσοδο ή χρήση αυτών. Εάν επιθυμείτε να δημιουργήσετε υπερσύνδεσμο που παραπέμπει στον παρόντα Ιστότοπο ή άλλο Ιστότοπο υπό τη διαχείριση ή συντήρηση της Arysta, παρακαλούμε contact us. Η Arysta γενικά χαιρετίζει τους συνδέσμους που παραπέμπουν στους Ιστοτόπους της. Ωστόσο, δημιουργώντας σύνδεσμο αυτού του είδους, συμφωνείτε ότι η Arysta δύναται να απαιτήσει την αφαίρεση του συνδέσμου εάν, κατά την αποκλειστική της κρίση, η Arysta θεωρεί ότι η σύνδεση προς τον Ιστότοπο, στο περιεχόμενο αυτού ή σε οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικό με τον σύνδεσμο προσβάλλει τις αρχές της Arysta.

5. Περιορισμός ευθυνών

Το Διαδίκτυο από την ίδια τη φύση του δεν είναι ασφαλές περιβάλλον. Συνεπώς αποδέχεστε ότι ο παρών Ιστότοπος προσφέρεται «ως έχει» και «ως διατίθεται». Η Arysta λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να εξασφαλίζει ότι ο Ιστότοπος θα λειτουργεί σωστά σε διαρκή βάση, αλλά η Arysta δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος θα προσφέρεται χωρίς διακοπή, σε ακριβή χρόνο, με ασφάλεια ή χωρίς λάθη, ότι τυχόν σφάλματα θα διορθώνονται, ή ότι ο παρών Ιστότοπος ή ο διακομιστής που φροντίζει για τη διαθεσιμότητα αυτού είναι απαλλαγμένοι από ιούς λογισμικού, σφάλματα προγραμματισμού ή άλλα ελαττώματα.

Με την αποδοχή αυτών των Όρων Χρήσης, συμφωνείτε ότι η Arysta δεν δύναται να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που ενδεχομένως υποστείτε ως αποτέλεσμα της επίσκεψης στον Ιστότοπο αυτό ή της χρήσης των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο. Πρέπει να λάβετε τα δικά σας μέτρα προφύλαξης για να προστατευτείτε από απώλεια ή ζημία (όπως, ενδεικτικά, εγκατάσταση επαρκώς αποτελεσματικών προστατευτικών μέτρων για να προφυλαχθείτε από ιούς λογισμικού και δημιουργία ενημερωμένων αντιγράφων όλων των δεδομένων σας) και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την εξασφάλιση της προστασίας αυτή.

6. Συμπεριφορά Χρηστών

Οι χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών. Ο χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο της Arysta, αναγόμενη στη κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση κατά την οποία η Arysta εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιοδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει την Arysta εκ του λόγου αυτού.