Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου

Το ιδιωτικό σας απόρρητο είναι σημαντικό για μας. Η Arysta LifeScience Limited (καλούμενη στο εξής «Arysta») γνωρίζει ότι σας ενδιαφέρει ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται και διαμοιράζονται τα προσωπικά σας στοιχεία, και καταβάλλουμε μεγάλη προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε την προστασία των στοιχείων σας που περιέρχονται στην κατοχή μας. Η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου περιγράφει τα μέτρα που λαμβάνουμε για να εξασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε διατηρούνται ασφαλή και εμπιστευτικά, και θα χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους παρέχονται.

Προσωπικά στοιχεία

Συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά στοιχεία που εσείς μας παρέχετε όταν κάνετε εγγραφή σε μας για οποιονδήποτε λόγο, ή όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του ιστοτόπου μας. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, θα παράσχουμε κατόπιν αιτήματός σας ένα αντίγραφο με τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε σχετικά με σας.

H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του Ιστότοπου διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής και τους παρόντες όρους.

Σκοποί για τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν Προσωπικά Στοιχεία

Τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τους εξής σκοπούς:

  • Παροχή πληροφοριών ή υπηρεσιών που μας ζητάτε.
  • Ενημέρωση σχετικά με πληροφορίες από την Arysta που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
  • Εσωτερική μελέτη.
  • Βελτίωση του περιεχομένου του ιστοτόπου.
  • Προσαρμογή του περιεχομένου ή/και της διαρρύθμισης του ιστοτόπου στις προσωπικές προτιμήσεις των χρηστών.
  • Ειδοποίηση χρηστών για ενημερώσεις του ιστοτόπου.
  • Συγκέντρωση και δημοσίευση στατιστικών στοιχείων για τους χρήστες μας και τις προτιμήσεις τους.
  • Υποστήριξη στη διαχείριση εφαρμογών και στις προσπάθειες πρόσληψης της Arysta.

Για τους παραπάνω σκοπούς δε ο χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, η οποία τεκμαίρεται ότι υφίσταται διά μόνης της χρήσης της ιστοσελίδας.

Δεν γίνεται καμία επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων με τρόπο που είναι ασύμβατος με τους προαναφερθέντες σκοπούς ή στα έντυπα συλλογής δεδομένων. Τα στοιχεία αποθηκεύονται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

Ωστόσο τα στατιστικά αυτά δεδομένα είναι ανώνυμα και δεν υπάρχει δυνατότητα αναγωγής σε συγκεκριμένους χρήστες.

Τα δικαιώματά σας

Κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2472/1997, να γνωρίζει εάν αυτά αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν. 2472/1997, να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν.

Δημοσιοποίηση

Δεν θα γνωστοποιήσουμε τα δικά σας προσωπικά στοιχεία σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από μέλη ή αντιπροσώπους της Arysta που ενεργούν υπό σύμβαση για λογαριασμό μας, χωρίς τη δική σας συγκατάθεση.

Μάρκετινγκ και διαφήμιση

Δεν θα εμφανίζονται προωθητικές προσφορές ή διαφημίσεις στους ιστοτόπους arystalifescience.com και η Arysta δεν θα δώσει, πωλήσει, ανταλλάξει ή διαμοιράσει τα προσωπικά σας στοιχεία επικοινωνίας με τρίτους για σκοπούς διαφήμισης ή μάρκετινγκ.

Πρόσθετα έντυπα και ηλεκτρονικά μηνύματα

Ενδέχεται να σας ζητήσουμε περισσότερα στοιχεία εάν επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε πρόσθετες υπηρεσίες ή πληροφορίες, ή με σκοπό τη διεκπεραίωση παραπόνων ή την επίλυση άλλων θεμάτων.

Προστασία στοιχείων

Έχουμε εγκαταστήσει τεχνολογικά μέτρα προστασίας, πολιτικές ασφαλείας και άλλα μέτρα για να προστατέψουμε τα δεδομένα που βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κατάχρηση, τροποποίηση και παράνομη ή τυχαία καταστροφή ή απώλεια. Επίσης προστατεύουμε τα στοιχεία σας, απαιτώντας από όλους τους υπαλλήλους μας και άλλους που έχουν πρόσβαση ή σχετίζονται με την επεξεργασία των στοιχείων να δεσμευτούν συμβατικά να σεβαστούν την εμπιστευτικότητα αυτών.

Τροποποίηση της Πολιτικής Ιδιωτικού Απορρήτου μας

Σε περίπτωση που αποφασίσουμε να τροποποιήσουμε την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου μας, οι αλλαγές θα δημοσιευτούν εδώ. Ωστόσο, εάν προβούμε σε ουσιώδεις αλλαγές στον τρόπο που χειριζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία, θα ζητήσουμε εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή σας.