Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις υπουργικές αποφάσεις και τις μεταγενέστερες εκδόσεις αυτών.

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Δρα σε πολλαπλά σημεία.

Περιγραφή

Κατηγορία και τρόπος δράσης του προϊόντος: Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Δρα σε πολλαπλά σημεία.

Εγγυημένη Σύνθεση: Δραστική ουσία: Captan 80% β/β, Βοηθητικές ουσίες: 12,1 % β/β

Μορφή Σκευάσματος: Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφ.: 60477 / 14.09.2015

Χημική Ομάδα: Φθαλιμιδικά

Συσκευασίες: 750g, 1,5 kg

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

Φάσμα Δράσης
Πεδίο Εφαρμογής Στόχος Δόσεις σκευάσματος Χρόνος εφαρμογής Μέγ.
αριθμός
εφαρμ./ ανά
καλλ.
περίοδο
Μεσοδιάστ.
Εφαρμογών
σε ημέρες
γρ./ 100 λίτραψεκ. Υγρού Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα γρ./ στρέμμα (max)

Μηλιά
Αχλαδιά,
Κυδωνιά,
Αχλαδόμηλο

 

Φουζικλάδιο
Venturia spp.

180

100

180

Εφαρμογές από
την αρχή της
βλάστησης έως
το δέσιμο των
καρπών.

2/7-14

Εφαρμογέςμετά
το δέσιμο των
καρπών

6/7-14

Εφαρμογές μετά

τη συγκομιδή

2/7-14

 

Συνολικά 10 εφαρμογές

σε εδάφη με pH<7,5 και

μέχρι 6 εφαρμογές

για εδάφη με pH>7,5

Ροδακινιά
Νεκταρινιά

Εξώασκος
Taphrina
deformans

300

100

300

Εφαρμογές από
το στάδιο της
πράσινης
κορυφής

2/7-14

Φαιά σήψη
(ανθέων και
κλαδών)
Monilia spp.

150

120

180

Εφαρμογές από
την αρχή έως το
τέλος της
άνθησης

2/7-14

 

Συνολικά 4

εφαρμογές

Βερικοκιά

Φαιά σήψη
(ανθέων και
κλαδών)
Monilia spp.

150

120

180

Εφαρμογές από
την αρχή έως το
τέλος της
άνθησης

2/7-14

Δαμασκηνιά

Εξώασκος
Taphrina
deformans

300

100

300

Εφαρμογές από
την περίοδο του
λήθαργου έως
την αρχή της
βλάστησης

2/7-14

Φαιά σήψη
(ανθέων και
κλαδών)
Monilia spp.

150

120

180

Εφαρμογές από
την αρχή έως το
τέλος της
άνθησης

2/7-14

 

Συνολικά 4

εφαρμογές

Κερασιά

Φαιά σήψη
(ανθέων και
κλαδών)
Monilia spp.

150

120

180

Εφαρμογές έως
το τέλος της
άνθησης

2/7-14

Τομάτα αγρού

Αλτερναρίωση
Alternaria sp.

---

60-120

190

Με την εμφάνιση
των πρώτων
συμπτωμάτων

4/7-14

Παρατηρήσεις:

1. Εφαρμόζεται προληπτικά

2. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται να εξακολουθήστε τα Προγράμματα των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.

 

Εικονογράμματα κινδύνου

GHS05         GHS08        GHS09

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

Περιέχει τη δραστική ουσία Captan.

Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

PHI
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ PHI (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ)
Μηλιά 28
Αχλαδιά 28
Κυδωνιά 28
Αχλαδόμηλο 28
Ροδακινιά 21
Νεκταρινιά 21
Βερικοκιά 21
Δαμασκηνιά 21
Κερασιά 21
Τομάτα αγρού 21