Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις υπουργικές αποφάσεις και τις μεταγενέστερες εκδόσεις αυτών.

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με αποπλαστική και διελασματική κίνηση, για την αντιμετώπιση του περονόσπορου σε αμπέλι και πατάτα.

Περιγραφή

Κατηγορία και τρόπος δράσης του προϊόντος: Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με αποπλαστική και διελασματική κίνηση, για την αντιμετώπιση του περονόσπορου σε αμπέλι και πατάτα. Ανήκει στην ομάδα των μορφολινών και εμφανίζει αξιόλογη προληπτική, θεραπευτική και αντισποριογόνο δράση. Δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος των ωομυκήτων.

Εγγυημένη Σύνθεση: Δραστική ουσία: Dimethomorph 50% β/ο, Βοηθητικές ουσίες: 54,5 % β/β

Μορφή Σκευάσματος: Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφ.: 60482/ 18.9.2015

Συσκευασίες: 80 mL, 250mL, 400mL

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται σε χώρο ξηρό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασία 0o έως 30oC, στην αρχική του κλειστή συσκευασία.

Φάσμα Δράσης
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΔΟΣΕΙΣ
(κ.εκ./ στρ.)(max)
ΔΟΣΕΙΣ
(Όγκος ψεκ. υγρού σε λίτρα/ στρ.)
ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργιτική περίοδο/ μεσοδιαστήματα επεμβάσεων (ημέρες)

Πατάτα

Περονόσπορος (Phytophthora infestans)

30 – 36

10-40

Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. (BBCH 11-89) σε συνδυασμό του με εγκεκριμένα σκευάσματα mancozeb.

5/7 ημέρες.

Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)

Περονόσπορος (Plasmopara viticola)

34

10-100

Από την εμφάνιση των ταξιανθιών μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης (BBCH 53-79) σε συνδυασμό με εγκεκριμένα σκευάσματα folpet.

5/10 ημέρες.

Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)

Περονόσπορος (Plasmopara viticola)

30

10-100

Από την εμφάνιση των ταξιανθιών μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης (BBCH 53-79) με εγκεκριμένα σκευάσματα mancozeb.

5/10 ημέρες

Εικονογράμματα κινδύνου

   GHS09    GHS07

ΠΡΟΣΟΧΗ

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, sodium salt. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

PHI
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ PHI (σε ημερες)
Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες) 28
Πατάτα 7