Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις υπουργικές αποφάσεις και τις μεταγενέστερες εκδόσεις αυτών.

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο με διασυστηματική δράση σε αγρωστώδη ζιζάνια. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων (παρεμποδιστής του ενζύμου καρβοξυλάση του ακετυλο- συνενζύμου Α).

Περιγραφή

Κατηγορία και τρόπος δράσης του προϊόντος: Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο με διασυστηματική δράση σε αγρωστώδη ζιζάνια. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων (παρεμποδιστής του ενζύμου καρβοξυλάση του ακετυλο- συνενζύμου Α).

Εγγυημένη Σύνθεση: Δραστική ουσία: clethodim 12 % β/ο Βοηθητικές ουσίες: 86,11 % β/β

Μορφή Σκευάσματος: Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφ.: 7854/ 12.3.2008

Χημική Ομάδα: -

Συσκευασίες: 1L, 5L

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Διατηρείστε το κλειστό στην αρχική του συσκευασία σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μακριά από τρόφιμα , ποτά και ζωοτροφές. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

Φάσμα Δράσης
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΔΟΣΕΙΣ
κ.εκ./στρ
Όγκος ψεκαστικού υγρού
λίτρα/ στρέμμα
ΧΡΟΝΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Αριθμός Εφαρμογών

Βαμβάκι
Ζαχαρότευτλα
Πατάτα
Τομάτα

Alopecurus
myosuroides
(αλεπονουρά),
Avenasterilis
(αγριοβρώμη),
Echinochloa
crus-galli
(μουχρίτσα),
Setaria spp.
(σετάριες).

150-200

20-40

Ψεκασμός όταν
τα ζιζάνια
βρίσκονται σε
στάδιο από 2-3
φύλλων μέχρι
αδελφώματος

1

Sorghum
halepense
(βέλιουρας).

200-250

20-40

Ψεκασμός στο
στάδιο των
 20-30
εκ.

1

Cynodon
dactylon
(αγριάδα).

250-300
+

20-40

Ψεκασμός στο
στάδιο των 20-30
εκ. (ένας
ψεκασμός)

1

Παρατηρήσεις:
Το εύρος της δόσης εξαρτάται από το στάδιο και τις συνθήκες ανάπτυξης των ζιζανίων. Οι μεγάλες δοσολογίες εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε μεσαίο ή μέγιστο στάδιο ανάπτυξης και οι χαμηλές στο μικρότερο στάδιο ανάπτυξης.

Εικονογράμματα κινδύνου

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

PHI
Καλλιέργεια PHI ( σε ημέρες)
Βαμβάκι 120
Ζαχαρότευτλα 110
Πατάτα 60
Τομάτα 30