Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις υπουργικές αποφάσεις και τις μεταγενέστερες εκδόσεις αυτών.

Εντομοκτόνο μίγμα των δραστικών ουσιών Chlorpyrifos-methyl και Cypermethrin.

Περιγραφή

Κατηγορία και τρόπος δράσης του προϊόντος: Εντομοκτόνο μίγμα των δραστικών ουσιών Chlorpyrifos-methyl και Cypermethrin. Η δραστική ουσία chlorpyrifos-methyl είναι οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο επαφής, στομάχου και ατμών, η οποία αναστέλλει τη λειτουργία της ακετυλχολινεστεράσης. Η δραστική ουσία cypermethrin είναι πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, η οποία δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων. Επίσης ασκεί αντιτροφική δράση.

Εγγυημένη Σύνθεση: Δραστικές ουσίες: Cypermethrin 4% β/ο, Chlorpyrifos-methyl 40% β/ο, Βοηθητικές ουσίες 59,42 % β/β

Μορφή Σκευάσματος: Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC) 

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφ.: 14559/ 01.4.2016

Χημική Ομάδα: Cypermethrin: Πυρεθρινοειδή Chlorpyrifos-methyl: Οργανοφωσφορικά

Συσκευασίες: 250ml, 500ml, 1L

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Αποθηκεύεται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του και σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του. Να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 0oC.

Φάσμα Δράσης
Πεδίο Εφαρμογής Στόχος Δόσεις σκευάσματος (1) Τρόπος και χρόνος εφαρμογής (2) Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
κ.εκ./ στρ. (max) κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ.
Αμπέλι (Επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο) Τζιτζικάκια (Scaphoideus titanus, Empoasca vitis), Ευδεμίδα (Lobesia botrana), Κογχυλίδα (Eupoecilia ambiguella) 50 50-250 20-100 Ομοιόμορφος ψεκασμός 1
Πυραλίδα (Sparganothis pilleriana) 62.5 62.5-310
Πατάτα Δορυφόρος (Leptinotarsa decemlineata), Αφίδες 75 75-375 20-100 Ομοιόμορφος ψεκασμός. 1
Τομάτα (υπαίθρου) Δορυφόρος (Leptinotarsa decemlineata) 75 75-375 20-100 Ομοιόμορφος ψεκασμός. 1
Κάμπιες φυλλώματος και καρπού: Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera), Σποντόπτερα (Spodoptera littoralis), Φθοριμαία (Phthorimaea operculella), Πιερίδα (Pieris sp.), Πλουτέλλα (Plutella sp.), Μαμέστρα (Mamestra sp.), Autographa sp., Αγρότιδα ή καραφατμέ (Agrotis segetum) 100 100-500
Μελιτζάνα (υπαίθρου) Δορυφόρος (Leptinotarsa decemlineata) 75 75-375 20-100 Ομοιόμορφος ψεκασμός. 1
Ελαιούχα σταυρανθή – Ελαιοκράμβη, σινάπι Κενθόρυγχος (Ceuthorhynchus napi), Σκαθάρι (Meligethes aeneus ) 62.5 62-312 20-100 Ομοιόμορφος ψεκασμός πριν την ανθοφορία.  1
Παπαρούνα Αφίδες 75 75-375 20-100 Ομοιόμορφος ψεκασμός πριν την ανθοφορία.  1

Σιτηρά

(Σιτάρι, σίκαλη, triticale, κριθάρι, βρώμη)

Αφίδες φυλλώματος Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae, Metopolophium dirhodum

και

Αφίδες στάχεων Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae, Metopolophium dirhodum

75

 

62.5

75-375

 

62.5-310

20-100 Ομοιόμορφος ψεκασμός. Για τις αφίδες φυλλώματος η εφαρμογή να γίνεται ως την εμφάνιση του πρώτου σταχυδίου (BBCH 51). Ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής 1

Παρατηρήσεις: 

  • Ο μεγάλος όγκος ψεκαστικού υγρού συνδυάζεται με τη μικρή δόση ανά 100λιτρο (και ο μικρός όγκος ψεκαστικού υγρού με τη μεγάλη δόση ανά 100λιτρο), προκειμένου να μην υπάρχει υπέρβαση της μέγιστης δοσολογίας ανά στρέμμα.
  • Ψεκάζετε μόνο αν ο πληθυσμός των εντόμων προκαλεί οικονομική ζημιά και όταν βρίσκεται στο κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης.
Εικονογράμματα κινδύνου

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

PHI
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ PHI (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ)
Σιτηρά (Αφίδες στάχεων) 28
Σιτηρά (Αφίδες φυλλώματος) Ως την εμφάνιση του πρώτου σταχυδίου
Αμπέλι 21 
Πατάτα 21 
Τομάτα Υπαίθρου 5
Μελιτζάνα Υπαίθρου 5
Παπαρούνα Πριν την ανθοφορία
Ελαιοκράμβη Πριν την ανθοφορία
Σινάπι Πριν την ανθοφορία