Arysta

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις υπουργικές αποφάσεις και τις μεταγενέστερες εκδόσεις αυτών.

Εντομοκτόνο μίγμα των δραστικών ουσιών Chlorpyrifos-methyl και Cypermethrin.

Περιγραφή

Κατηγορία και τρόπος δράσης του προϊόντος: Εντομοκτόνο μίγμα των δραστικών ουσιών Chlorpyrifos-methyl και Cypermethrin. Η δραστική ουσία chlorpyrifos-methyl είναι οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο επαφής, στομάχου και ατμών, η οποία αναστέλλει τη λειτουργία της ακετυλχολινεστεράσης. Η δραστική ουσία cypermethrin είναι πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, η οποία δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων. Επίσης ασκεί αντιτροφική δράση.

Εγγυημένη Σύνθεση: Δραστικές ουσίες: Cypermethrin 4% β/ο, Chlorpyrifos methyl 40% β/ο, Βοηθητικές ουσίες 59,42 % β/β. Περιέχει διαλύτη νάφθα

Μορφή Σκευάσματος: Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφ.: 14699/ 22.4.2019

Χημική Ομάδα: Cypermethrin: Πυρεθρινοειδή Chlorpyrifos-methyl: Οργανοφωσφορικά

Συσκευασίες: 1L

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Αποθηκεύεται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του. Να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασία χαμηλότερη των  0oC. Ο περιέκτης να διατηρείται ερμητικά κλειστός.

Φάσμα Δράσης
Πεδίο Εφαρμογής Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και χρόνος εφαρμογής Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδο
κ.εκ./ στρ. κ.εκ./ 100
λίτρα ψεκ.
υγρού
Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ.
Ελαιούχα
σταυρανθή –
Ελαιοκράμβη,
Σινάπι
Άλτης
(Psylliodes chrysocephala
Phyllotreta sp.),
Κενθόρυγχος
(Ceutorhynchus sp.),
Σκαθάρι
(Meligethes aeneus)
75 75-375 20-100 Ομοιόμορφος ψεκασμός
πριν την ανθοφορία.
1
Βαμβάκι
Αφίδες,

Πράσινο σκουλήκι
(Heliothis armigera),
Σποντόπτερα
(Spodoptera exigua),
Ρόδινο σκουλήκι
(Pectinophora
gossypiella)

100 100-500 20-100 Ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. 1
Τομάτα (υπαίθρου)

Μελιτζάνα (υπαίθρου)

Πράσινο σκουλήκι
(Heliothis armigera),Σποντόπτερα
(Spodoptera littoralis),

Αφίδες
(Myzus persicae)

 

100 100-500 20-100 Ομοιόμορφος
ψεκασμός με
την εμφάνιση
της προσβολής.
1
Ζαχαρότετυτλα,
Κτηνοτροφικά τεύτλα,
Κοκκινογούλι,
Γουλιά
(είδος κράμβης),
Γογγύλια
Κασσίδα
(Cassida sp.),
Μαμέστρα
(Mamestra brassicae)
100 100-500 20-100 Ομοιόμορφος
ψεκασμός με
την εμφάνιση
της προσβολής
1
Πατάτα Δορυφόρος
(Leptinotarsa
decemlineata),
Αφίδες
(Aphis nasturtii,
Macrosiphum
euphorbiae)
100 100-500 20-100 Ομοιόμορφος
ψεκασμός με
την εμφάνιση
της προσβολής
1
Αμπέλι
(οινοποιήσιμο)
Κογχυλίδα
(Eupoecilia
ambiguella),
Ευδεμίδα
(Lobesia botrana),
Πυραλίδα
(Sparganothis pilleriana),
Τζιτζικάκια
(Scaphoideus titanus,
Empoasca vitis,
Zygina rhamni)
75 75-375 20-100 Ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής 1
Αραβόσιτος
Πυραλίδα
Ostrinia nubilalis,
Σεζάμια
(Sesamia
nonagrioides),
Διαβρώτικα
(Diabrotica
virgifera)
100 100-667 15-100 Ομοιόμορφος
ψεκασμός
πριν το τέλος
της ανθοφορίας
1
Καλλωπιστικά
φυτά και
Λεύκα
Αφίδες,
Saperda
carcharias,
Cryptorhynchus
lapathi 
100 100-200 50-100 Ομοιόμορφος
ψεκασμός με
την εμφάνιση
της προσβολής.
1
Παρατηρήσεις:
Ο μεγάλος όγκος ψεκαστικού υγρού συνδυάζεται με τη μικρή δόση ανά 100λιτρο (και ο μικρός όγκος ψεκαστικού υγρού με τη μεγάλη δόση ανά 100λιτρο), προκειμένου να μην υπάρχει υπέρβαση της μέγιστης δοσολογίας ανά στρέμμα.
Εικονογράμματα κινδύνου

   

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες
επιπτώσεις

PHI
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ PHI (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ)
Αμπέλι (οινοποιήσιμο) 21
Πατάτα 21
Βαμβάκι 21
Ζαχαρότευτλα 14
Κτηνοτροφικά τεύτλα 14
Κοκκινογούλι 14
Γουλιά (είδος κράμβης) 14
Γογγύλια 14
Τομάτα 5
Μελιτζάνα 5
Ελαιοκράμβη Πριν την ανθοφορία
Σινάπι Πριν την ανθοφορία
Αραβόσιτος Πριν το τέλος της ανθοφορίας
Καλλωπιστικά φυτά Μη εφαρμόσιμο
Λεύκα Μη εφαρμόσιμο